apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-772 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Nr: D1-944; Data: 2013-12-17

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-772 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Numeris: D1-944; Data: 2013-12-17; Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-12-21, Nr. 132-6753; Statusas: Įsigalioja  2013-12-22; 2013-12-17 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: pastatas, reglamentas, statyba, statybos pramonė, statinys, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 m. spalio 18 D. ĮSAKYMO Nr. D1-772 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.06:2013 „YPATINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. D1-944

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 111-5528 ):

1. Išdėstau statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ tvirtinimo žymą taip:

„PATVIRTINTA

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772)“.

2. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Ypatingų statinių kategorijai priskiriami statiniai taip, kaip nustatyta Statybos įstatymo [3.1] 2 straipsnio 3 dalyje, tai yra statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; visuomenės poreikiams naudojamais pastatais, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybiniai (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiai gyvenamieji namai; kultūros paveldo statiniai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statiniai (pagal konstrukcijų irties pasekmių klasių taikymą [3.23], pateiktą Reglamento lentelėje).“

3. Išdėstau IV skyriaus lentelės 1, 2, ir 3 punktus taip:

1. Gyvenamieji pastatai

20 m ir aukštesni

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos ilgesnės kaip 12 m

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

2. Negyvenamieji pastatai

20 m ir aukštesni

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos ilgesnės kaip 12 m

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos

3. Viešojo naudojimo pastatai

20 m ir aukštesni

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos ilgesnės kaip 12 m

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

 
4. Išdėstau IV skyriaus lentelės 9 punktą taip:

9. Kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos

įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus

kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 12 m laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą

kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 18 m laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

esami statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos ilgesnės kaip 12 m

20 m ir aukštesni

5. Išdėstau IV skyriaus lentelės 11 punktą taip:

11. Inžineriniai tinklai

magistraliniai šilumos tiekimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm su priklausiniais, magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) su priklausiniais, elektros tinklai 110 KV ir aukštesnės įtampos su priklausiniais, magistraliniai vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm

visi povandeniniai vamzdynai ir visi tinklai, įrengti giliau kaip 3 m, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki vamzdžio ar kabelio apačios

 

6. Pripažįstu netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 1 pastraipą (Žin., 2011, Nr. 88-4222);

6.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. D1-264 (Žin., Nr. 37-1871);

6.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. D1-635 (Žin., 2013, Nr. 93-4664).

 

Aplinkos ministras                                                                             Valentinas Mazuronis

 

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463137&p_tr2=

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=

 

Pasidalink: