apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Statybos techninis reglamentas. Ypatingi statiniai STR 1.01.06:2013; Patvirtinta LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813

Statybos techninis reglamentas. Ypatingi statiniai STR 1.01.06:2013: Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Numeris: D1-772; Data: 2013-10-18; Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-10-24, Nr. 111-5528; Statusas: Įsigalioja  2013-10-25; 2013-10-18 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: reglamentas, statyba, statybos pramonė, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-813 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.06:2010 „YPATINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 18 d. Nr. D1-772

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904; 2011, Nr. 88-4222; 2012, Nr. 37-1871; 2013, Nr. 93-4664) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.06:2013

„YPATINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 117-4993) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119; 2011, Nr. 132-6284; Nr. 2012, Nr. 110-5569; 2013, Nr. 83-4156) 1.1.1 punktu,

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ (pridedama).“

Aplinkos ministras                                                                             Valentinas Mazuronis

________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-772 redakcija)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.06:2013

„YPATINGI STATINIAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ (toliau – Reglamentas) nustato ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą.

2. Reglamentas privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, organizacijoms, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [3.1].

II. NUORODOS

3. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91- 4314);

3.3. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742);

3.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

3.5. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);

3.6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186);

3.7. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);

3.8. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159; 2010, Nr. 59-2894);

3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509);

3.13. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

3.14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. rugsėjo 26 d. įsakymą „Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 85-2978);

3.15. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2726);

3.16. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 4-457 „Dėl įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6801);

3.17. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

3.18. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą (Žin., 2011, Nr. 62-2936);

3.19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752);

3.20. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);

3.21. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 76-3673);

3.22. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. 1-291 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6231);

3.23. Lietuvos standartą LST EN 1991-1-7:2006 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1−7 dalys. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai“.

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

4. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme [4.1], Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme [3.8], Slėginių įrenginių techniniame reglamente [3.15], Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkoje [3.12], Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme [3.18].

IV. YPATINGŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

5. Ypatingų statinių kategorijai priskiriami statiniai Statybos įstatymo [3.1] 2 straipsnyje ir pagal konstrukcijų irties pasekmių klasių taikymą [3.23] pateikti Reglamento lentelėje.

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių požymiai
1. Gyvenamieji pastatai

30 m ir aukštesni

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

atstumas tarp atramų 18 m ir didesnis, kai laikančiosios konstrukcijos pagal projektą gaminamos statybos vietoje, arba 24 m ir didesnis, kai naudojamos laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

2. Negyvenamieji pastatai

30 m ir aukštesni

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

atstumas tarp atramų 18 m ir didesnis, kai laikančiosios konstrukcijos pagal projektą gaminamos statybos vietoje, arba 24 m ir didesnis, kai naudojamos laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1grupės takiųjų medžiagų talpyklos

3. Viešojo naudojimo pastatai

įgilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus

30 m ir aukštesni

atstumas tarp atramų 18 m ir didesnis, kai laikančiosios konstrukcijos pagal projektą gaminamos statybos vietoje, arba 24 m ir didesnis, kai naudojamos laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

4. Elektrinės statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnės galios elektros ir šilumos gamyba
5. Branduolinės energetikos objektų statiniai, naftos ir dujų gavybos statiniai (sausumoje ir jūroje) visi statiniai
6. Sprogmenų, šaudmenų ir ginklų sandėliai visi statiniai
7. Keliai ir gatvės valstybinės reikšmės keliai ir A, B, C kategorijų gatvės
8. Geležinkelio keliai

riedmenų greitis 60 km/h ir daugiau arba

yra kontaktinis elektros tiekimo laidas

9. Kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos

atstumas tarp atramų 12 m ir didesnis, kai laikančiosios konstrukcijos pagal projektą gaminamos statybos vietoje, arba 24 m ir didesnis, kai naudojamos laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai

įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus

30 m ir aukštesni

10. Oro uosto infrastruktūros statiniai

kilimo, tūpimo, riedėjimo takai su dirbtine danga, peronas su dirbtine danga

11. Inžineriniai tinklai

magistraliniai šilumos tiekimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm su priklausiniais, magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) su priklausiniais, elektros tinklai 110 KV ir aukštesnės įtampos su priklausiniais, magistraliniai vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm

visi povandeniniai vamzdynai ir visi tinklai, įrengti giliau kaip 7 m, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki vamzdžio ar kabelio apačios

12. Elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai, stiebai), švyturiai, radiolokatoriai, skrydžių valdymo bokštai, vėjo elektrinės, dūmtraukiai, vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, bokštiniai aruodai ir kitos paskirties bokštiniai statiniai

30 m ir aukštesni

13. Vandenvietės ir vandenruošos statiniai  300 m3/d ir didesnio našumo
14. Nuotekų valyklos  500 m3/d ir didesnio našumo
15. Jūrų ir upių uosto statiniai, krantinės, prieplaukos aukštis nuo krantinės viršaus (kordono) altitudės iki vandens telkinio dugno ties krantine didesnis kaip 7 m
16.

Sąvartynai

kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų
17. Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai

 

30 m ir aukštesni

įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus

18. Užtvankos, dambos kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m3
19. Sporto paskirties inžineriniai statiniai kur vienu metu naudojant pagal paskirtį gali būti 1000 ir daugiau žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą
20. Degalinės visi statiniai
21. Kultūros paveldo statiniai įregistruoti Kultūros vertybių registre

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

7. Projektuoti ir statyti ypatingus statinius turi teisę fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, atitinkančios Statybos įstatymo [3.1] reikalavimus.

Ypatingo statinio projektas rengiamas pagal statybos techninį reglamentą „Statinio projektavimas“ [3.13].

8. Teisė projektuoti ir statyti branduolinės energetikos objektus suteikiama Branduolinės energijos įstatymo [3.2] nustatyta tvarka.

9. Ginčai dėl Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Pakeitimai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=458333&p_rys_id=1

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458333&p_tr2=2

 

Pasidalink: