apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo" Nr. D1-578; Data: 2011-07-19

Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Numeris: D1-578; Data: 2011-07-19; Publikavimas: Valstybės žinios, 2011-07-23, Nr. 96-4531; Statusas: Įsigalioja  2011-07-24; 2011-07-19 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: reglamentas, statyba, statybos pramonė, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-812 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. liepos 19 d. Nr. D1-578

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903):

1. Išdėstau 4.2 punktą taip:

„4.2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-2936);“.

2. Išdėstau 4.6 punktą taip:

„4.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-320);“.

3. Išdėstau 4.12 punktą taip:

„4.12. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);“.

4. Išdėstau 4.13 punktą taip:

„4.13. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);“.

5. Išdėstau 4.15 punktą taip:

„4.15. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);“.

6. Išdėstau 4.18 punktą taip:

„4.18. statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);“.

7. Išdėstau 4.20 punktą taip:

„4.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2010, Nr. 85-4492);“.

8. Išdėstau 4.21 punktą taip:

„4.21. kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);“.

9. Išdėstau 4.22 punktą taip:

„4.22. Slėginių įrenginių techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 88-2726);“.

10. Pripažįstu netekusiu galios 4.23 punktą.

11. Išdėstau 5 punkto pirmąją pastraipą taip:

„5. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme [4.1], Sodininkų bendrijų įstatyme [4.5], Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme [4.2], statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ [4.19], statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ [4.17], statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [4.14], Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. D1‑367/3D‑342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ [4.20]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:“.

12. Papildau šiuo 5.4 punktu:

„5.4. vėjo elektrinė (jėgainė) – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas, skirtas elektros energijai iš vėjo energijos gaminti, susidedantis iš vieno ar daugiau tarpusavyje technologiškai susijusių elektros energiją generuojančių įrenginių [4.2].“

13. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo [4.1] reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal priede pateiktą formulę.“

14. Išdėstau 15 punktą taip:

„15. Nesudėtingo statinio projektas rengiamas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ [4.13].“

15. Išdėstau pastabą po priedo pirmąja lentele taip:

„Pastaba. 1 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengti už pastatų ribų.“

16. Išdėstau priedo 2 lentelę taip:

„INŽINERINIAI STATINIAI"

2 lentelė

Eil.

Nr.

Inžineriniai statiniai I grupė II grupė Pastabos
1.  Susisiekimo komunikacijos:      
1.1.  E1, E2, F1, F2 kategorijų gatvės [4.18]  +  -  
1.2.  D2 kategorijos gatvės [4.18]  -  +  
1.3.  IV kategorijos vietinės reikšmės keliai [4.21]  -  +  
1.4.  IIV ir IIIV kategorijų vietinės reikšmės keliai [4.21]  + -  
2.  Inžineriniai tinklai:      
2.1.  DN 50 vandentiekio tinklai [4.12] +  -  8)
2.2.  DN 65, DN 80 vandentiekio tinklai [4.12]  -  +  8)
2.3.  Iki 150 mm diametro buitiniai nuotakynai  -  +  
2.4. Vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų įvadai [4.6] - +  
2.5. Mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai - +  
2.6. Iki DN 100, iki p(s) 16 šilumos tiekimo tinklai [4.22] - +  
3. Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai):     1)
3.1. aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m + -  
3.2.  aukštis > 2 m, ≤ 5 m; akytumas ≥ 80 proc.  -  +  
 4.  Atraminės sienutės:      2)
 4.1.  aukštis ≥ 0,2 m, ≤ 1 m  +  -  
 4.2.  aukštis > 1 m, ≤ 2 m  -  +  
 5.  Įvairios užtvaros ant atraminių sienučių:      3) 7)
5.1. 3.1 ir 4.1 punktuose nurodytų parametrų + -  
5.2. 3.2 ir 4.2 punktuose nurodytų parametrų - +  
6. Inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose, išskyrus hidrotechninius statinius:      
6.1. aukštis ≤ 2 m; K< 500 + - 4); 7)
6.2. aukštis > 2 m, ≤ 4 m; K ≥ 500 - + 4); 7)
7.

Mėšlidės ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvai:

aukštis ≤ 4 m; plotas ≤ 1500 m2

- + 5)
8. Plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai: + - 5); 7)
8.1. aukštis ≤ 9 m; plotas ≤ 80 m2      
8.2. aukštis > 9 m, ≤ 15 m; plotas > 80 m2, ≤ 200 m2 - + 5); 7)
9. Siloso ir šienainio tranšėjos:      
9.1. aukštis ≤ 2,5 m, K ≤ 16000  +  - 4); 7) 
9.2. aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m; 16000 < K ≤ 65000  -  +  4); 7)
10.

Stacionarios grūdų džiovyklos:

aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 40 m2
 -  +  5)
11.  Žemės ūkio technikos lauko plovyklos  -  +  
12.  Vėjo elektrinės (jėgainės) [4.2]:      
12.1. galingumas ≥ 0,5 kW, ≤ 10 kW + -  
12.2. galingumas > 10 kW, ≤ 30 kW - +  
13. Saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai: galingumas ≤ 30 kW - +  
14. Žaibosaugos statiniai - + 6)
15. Elektroninių ryšių perdavimo statiniai:     6)
15.1. aukštis ≥ 5 m, ≤ 15 m + -  
15.2. aukštis > 15 m, ≤ 30 m - +  
16. Šachtiniai šuliniai + -  
17. Kiti šios lentelės 1–15 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai:     6)
17.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.):      
17.1.1. plotas ≥ 10 m2, ≤ 100 m2 + - 5)
17.1.2. plotas > 100 m2, ≤ 10000 m2 - + 5)
17.2. Kiti inžineriniai statiniai, ne aukštesni kaip 15 m      
17.2.1. 10 ≤ K ≤ 10000 + - 4)
17.2.2. 10000 < K ≤ 40000 - + 4)

 

1) aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienutės; šiuo atveju taikomos lentelės 5 punkto nuostatos;

2) aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;

3) atraminės sienutės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienutės viršaus;

4) K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

K = S × H3 ,

kur:

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško, m;

5) plotas skaičiuojamas pagal 4) nurodytus principus;

6) įrengiant ant pastato, vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [4.16] reikalavimais;

7) jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;

8) išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai.

____________________“.

17. Išbraukiu pastabą po 1 priedo 2 lentele.

18. Išbraukiu 1 priedo Bendras pastabas 1 ir 2 lentelėms.

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

__________________

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404154

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=

 

Pasidalink: