apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Nr. D1-167; Data: 2012-02-23

Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" pakeitimo"; Numeris: D1-167; Data: 2012-02-23; Publikavimas: Valstybės žinios, 2012-02-29, Nr. 26-1202; Statusas: Įsigalioja  2012-03-01; 2012-02-23 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: reglamentas, statyba, statybos pramonė, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-812 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. vasario 23 d. Nr. D1-167

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531), ir išdėstau šio reglamento priedo 2 lentelės 2 ir 3 punktus taip:

2. Inžineriniai tinklai:      
2.1. Vandentiekio įvadiniai tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 50 mm [4.12], [4.19] + 8)
2.2. Vandentiekio įvadiniai tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo nuo 50 iki 110 mm [4.12], [4.19] + 8)
2.3. Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo mažesnis kaip 160 mm [4.12], [4.19] +  
2.4. Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo nuo 160 iki 200 mm [4.12], [4.19] +  
2.5. Vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų įvadai [4.6] +  
2.6. Mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai +  
2.7.

Iki didžiausio leidžiamojo 16 barų slėgio p(s) šilumos tiekimo tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 115 mm [4.22]

+  
3. Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai):     1)
3.1. aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m +  
3.2.

aukštis > 2 m, ≤ 5 m

aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.
+  

   

“.

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

                                                                     __________________                                                   

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419063

 

Pasidalink: