apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Architektų atestavimo tvarka: LAR Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas

Architektų atestavimo tvarka: LAR Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas Architektų atestavimo tvarka: LAR Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas

Architektų atestavimo tvarka: LAR Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas. Architektus, ketinančius atestuotis, supažindiname su patvirtintais naujais atestavimo tvarkos aprašais:
 
2014 m. vasario 14 d. Aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas naujas Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas
 
Įgyvendinant jo nuostatas ir LAR tarybos priimtus sprendimus buvo pakeistas ir LAR Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas.
 
 

PATVIRTINTA
Lietuvos architektų rūmų pirmininko
2014-02-07 įsakymu Nr. 14-02

PAKEISTA
Lietuvos architektų rūmų pirmininko
2014-04-15 įsakymu Nr. 14-97
                                                                                       

ARCHITEKTŲ PROFESINIO ATESTAVIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Architektų profesinio atestavimo vidaus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), detalizuodamas Lietuvos Respublikos ministro patvirtinto Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatas, reglamentuoja architektų, pretenduojančių gauti, papildyti, pakeisti architekto kvalifikacijos atestatus (toliau – Atestatai) arba prašančių atlikti jų kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą (toliau – Pretendentai) prašymų pateikimo, Architektų profesinio atestavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžių organizavimo, teisinių žinių egzamino organizavimo, profesinės patirties patikrinimo, kitų Komisijos posėdžio metu atliekamų procedūrų organizavimo bei Atestatų išdavimo vidaus tvarką.
2. Architektus atestuoja Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai), išskyrus teritorijų planavimo vadovus, kuriems kvalifikaciją suteikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, šio atestavimo organizavimą pavedusi Rūmams.
3. Atestavimą atliekančios organizacijos (Rūmai ir Aplinkos ministerija) sprendimus dėl Atestatų išdavimo, papildymo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priima Komisijos sprendimų pagrindu. Atestavimą atliekančios organizacijos sprendimo priėmimo data sutampa su Komisijos sprendimo priėmimo data.

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

II.I. BENDRA DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

5. Architektas, pretenduojantis gauti, papildyti, pakeisti Atestatą arba prašantis atlikti jo kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą (toliau – Pretendentas) atitinkamos formos prašymą ir kitus šio Aprašo II.II-II.V skyriuose nurodytus dokumentus (toliau – Dokumentai) pateikia Rūmams, adresu Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius.
6. Dokumentai pateikiami popieriniame formate su originaliais Pretendento parašais arba elektroniniame formate, pasirašyti Pretendento elektroniniu parašu.
7. Rūmai, gavę šio Aprašo reikalavimus atitinkančius Dokumentus, per 5 darbo dienas įregistruoja Pretendento prašymą. Nustatyta tvarka pateiktas Pretendento prašymas įregistruojamas artimiausiam Komisijos posėdžiui, išskyrus šiame Apraše nustatytas išimtis.
8. Dokumentai priimami tik tuo atveju, jei jie atitinka šiame Apraše ir jo prieduose (formose) nurodytus Dokumentų sudėties, formos ir pateikiamų duomenų apimties reikalavimus. Jei pateikti Dokumentai neatitinka šių reikalavimų, apie tai Pretendentas informuojamas Dokumentų priėmimo metu (jei Dokumentai teikiami tiesiogiai Rūmams) arba 3 darbo dienų bėgyje Pretendento prašyme nurodytu elektroniniu paštu (jei Dokumentai Rūmams siunčiami paštu ar elektroniniu paštu). Reikalavimų neatitinkančius Dokumentus Pretendentas gali atsiimti Rūmuose per 2 mėnesius nuo jų pateikimo dienos. Neatsiėmus Dokumentų per šį laiką, jie gali būti sunaikinami.
9. Prieš pateikdamas Dokumentus Pretendentas gali juos atsiųsti Rūmams išankstinei jų sudėties, formos ir Dokumentuose pateikiamų duomenų apimties peržiūrai elektroniniu paštu info@architekturumai.lt. Išankstinė Dokumentų peržiūra atliekama ir pastabos Pretendento prašyme nurodytu elektroniniu paštu pateikiamos 3 darbo dienų bėgyje.
10. Rūmai nerenka papildomos informacijos, kuri patvirtintų ar paneigtų Pretendento pateiktų dokumentų ir (ar) juose esančių duomenų tikrumą, tačiau jei išdavus Atestatą paaiškėja, kad Pretendento pateikti duomenys neatitiko tikrovės, Rūmai inicijuoja Pretendento Atestato galiojimo panaikinimą, kaip tai numato Statybos įstatymo 10 str. 16 d. 2 p. Teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 8 d. 5 p.
11. Dokumentai Rūmams turi būti pateikti šio Aprašo II.II-II.V. skyriuose nurodytais terminais. Dokumentai, pateikti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio, registruojami vėlesniam Komisijos posėdžiui.
12. Rūmų teikiamos atestavimo ir kitos šiame Apraše nurodytos paslaugos yra mokamos. Pretendentas iki Dokumentų pateikimo privalo susipažinti su šių paslaugų įkainiais, skelbiamais Rūmų interneto svetainėje. Įregistravus prašymą, iki Komisijos posėdžio Pretendentas turi pervesti nurodytą sumą į Rūmų internetinėje svetainėje skelbiamą Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą.

II.II. PRAŠYMO IŠDUOTI ATESTATĄ PATEIKIMAS

13. Kreipiantis į Rūmus dėl Atestato išdavimo Pretendentas turi pateikti šiuos Dokumentus, parengtus pagal nurodytas formas ir jose pateiktus reikalavimus:
13.1. Prašymą išduoti Atestatą (Forma Nr. 1);
13.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją;
13.3. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentus (jei keitėsi);
13.4. Aukštojo mokslo diplomo, nurodyto Tvarkos aprašo 17 punkte, kopiją;
13.5. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (Forma Nr. 2);
13.6. Dviejų atestuotų architektų rekomendacijas (bent vienas iš rekomenduojančių asmenų turi būti vadovavęs Pretendento vykdytai architekto veiklai. Nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija) (Forma Nr. 3);
13.7. Parengtų statinių projektų (tarp jų – realizuotų) sąrašą, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautorio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – projekto architektūrinės dalies vadovo; pretendento indėlis į bent vieną realizuotą ypatingo statinio projektą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas) (Forma Nr. 4).;
13.8. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų – patvirtintų) sąrašą, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – plano vadovo; pretendento indėlis į bent vieną patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas) (Forma Nr. 5);
13.9. Parengtų statinio projektų (tarp jų realizuotų) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumą elektroninėje laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus šio Aprašo II.VI. skyriuje);
13.10. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas);
13.11. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento techninės priežiūros profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas);
13.12. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, turinčios teisę tikrinti šių specialistų profesines žinias ir patirtį) (nuo 2015-01-01);
13.13. Kitus dokumentus, įrodančius Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).
14. Prašymas išduoti Atestatą kartu su kitais šiame skyriuje nurodytais dokumentais teikiamas Rūmams šio Aprašo II.I. skyriuje nustatyta tvarka, Pretendento pasirinktu laiku. Prašymai, pateikti vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki paskelbto Komisijos posėdžio dienos, bei prašymai, viršijantys vieno Komisijos posėdžio metu atestuojamų Pretendentų skaičių, registruojami vėlesniam Komisijos posėdžiui.

II.III. PRAŠYMO PAPILDYTI ATESTATĄ PATEIKIMAS

15. Kreipiantis į Rūmus dėl Atestato papildymo Pretendentas turi pateikti šiuos Dokumentus, parengtus pagal nurodytas formas ir jose pateiktus reikalavimus:
15.1. Prašymą papildyti Atestatą (Forma Nr. 1);
15.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją;
15.3. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentus (jei keitėsi);
15.4. Galiojančio Atestato kopiją (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą);
15.5. Pirmą kartą išduoto Atestato kopiją (jei pageidaujama, kad Atestate būtų nurodyta pirmojo Atestato išdavimo data. Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą);
15.6. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (Forma Nr. 2);
15.7. Dviejų atestuotų architektų rekomendacijas (kai teikiamas prašymas papildomai suteikti projekto ekspertizės vadovo ir (ar) projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovo kvalifikaciją) (Forma Nr. 3);
15.8. Parengtų statinių projektų (tarp jų – realizuotų) sąrašą, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautorio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – projekto architektūrinės dalies vadovo; pretendento indėlis į bent vieną realizuotą ypatingo statinio projektą turi būti ne mažesnis kaip 25 %  (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas) (Forma Nr. 4);
15.9. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir parengtų bei patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis) sąrašą, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – plano vadovo; pretendento indėlis į bent vieną teritorijų planavimo dokumentą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas) (Forma Nr. 5);
15.10. Parengtų statinio projektų (tarp jų – realizuotų) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumą elektroninėje laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus šio Aprašo II.VI. skyriuje. Albume pristatomi tik tie darbai, kurie yra susiję su papildomai prašoma suteikti kvalifikacija);
15.11. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas);
15.12. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento techninės priežiūros profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas);
15.13. Dokumentą, patvirtinantį Pretendento saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, turinčios teisę tikrinti šių specialistų profesines žinias ir patirtį) (nuo 2015-01-01);
15.14. Kitus dokumentus, įrodančius Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).
16. Jei kartu su prašymu papildyti Atestatą teikiamas ir prašymas pakeisti anksčiau išduotą Atestatą į neterminuotą, kartu su šio Aprašo 15 punkte nurodytais dokumentais turi būti teikiami ir šio Aprašo 18.9 ir 18.10 punktuose nurodyti dokumentai, t.y. Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 6) ir kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti šio Aprašo 56-58 punktuose nurodytus reikalavimus);
17. Prašymai papildyti Atestatą kartu su kitais šiame skyriuje nurodytais dokumentais teikiami Rūmams šio Aprašo II.I. skyriuje nustatyta tvarka, Pretendento pasirinktu laiku. Prašymai, pateikti vėliau likus 5 darbo dienoms iki paskelbto Komisijos posėdžio dienos, bei prašymai, viršijantys vieno Komisijos posėdžio metu atestuojamų Pretendentų skaičių, registruojami vėlesniam Komisijos posėdžiui.

II.IV. PRAŠYMO PAKEISTI ATESTATĄ PATEIKIMAS

18. Kreipiantis į LAR dėl atestato, išduoto iki 2012-01-01, pakeitimo į neterminuotą Atestatą Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus, parengtus pagal nurodytas formas ir jose pateiktus reikalavimus:
18.1. Prašymą pakeisti Atestatą (Forma Nr. 1);
18.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją;
18.3. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentus (jei keitėsi);
18.4. Galiojančio Atestato kopiją (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą);
18.5. Pirmą kartą išduoto Atestato kopiją (jei pageidaujama, kad Atestate būtų nurodyta pirmojo Atestato išdavimo data. Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą);
18.6. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (Forma Nr. 2);
18.7. Anksčiau išduoto kvalifikacijos atestato galiojimo metu parengtų statinių projektų (tame tarpe – realizuotų) statinių projektų sąrašą, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautorio indėlį procentais (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas) (Forma Nr. 4);
18.8. Anksčiau išduoto kvalifikacijos atestato galiojimo metu parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų – patvirtintų) sąrašą, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorio indėlį procentais (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas) (Forma Nr. 5);
18.9. Duomenis apie kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 6);
18.10. Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijas (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti šio Aprašo 56-58 punktuose nurodytus reikalavimus);
18.11. Kitus dokumentus, įrodančius Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).
19. Jei kartu su prašymu pakeisti anksčiau išduotą Atestatą į neterminuotą Atestatą teikiamas ir prašymas papildyti Atestatą, kartu su šio Aprašo 18 punkte nurodytais dokumentais turi būti teikiami ir šio Aprašo 13.9-13.12 punktuose nurodyti dokumentai, t.y. iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje laikmenoje ir atitinkamos srities profesinių žinių lygį patvirtinantys dokumentai;
20. Prašymai pakeisti Atestatą kartu su kitais šiame skyriuje nurodytais dokumentais teikiami Rūmams šio Aprašo II.I. skyriuje nustatyta tvarka Pretendento pasirinktu laiku, tačiau likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Pretendento kvalifikacijos atestato galiojimo pabaigos.

II.V. PRAŠYMO ĮVERTINTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ PATEIKIMAS

21. Kreipiantis į LAR dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo (turint po 2012-01-01 išduotą neterminuotą Atestatą, praėjus 5 metams po jo išdavimo) Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus, parengtus pagal nurodytas formas ir jose pateiktus reikalavimus:
21.1. Prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 8);
21.2. Galiojančio Atestato kopiją (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą);
21.3. Duomenis apie kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 6);
21.4. Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijas (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti šio Aprašo 56-58 punktuose nurodytus reikalavimus);
21.5. Atestato galiojimo metu parengtų statinių projektų (tame tarpe – realizuotų) sąrašą, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautorio indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti statybos techninės veiklos srities vadovo kvalifikacijos tobulinimą) (Forma Nr. 4);
21.6. Atestato galiojimo metu parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tame tarpe  patvirtintų) sąrašą, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorio indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti teritorijų planavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimą) (Forma Nr. 5);
21.7. Duomenis apie kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 6);
21.8. Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijas (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti šio Aprašo 56-58 punktuose nurodytus reikalavimus);
21.9. Kitus dokumentus, įrodančius Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).
22. Prašymai pakeisti Atestatą kartu su kitais šiame skyriuje nurodytais dokumentais teikiami Rūmams šio Aprašo II.I. skyriuje nustatyta tvarka Pretendento pasirinktu laiku, tačiau likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki datos, kai sueis 5 metai nuo Atestato išdavimo.

II.VI. ILIUSTRACINĖS MEDŽIAGOS ALBUMO PARENGIMAS

23. Parengtų statinio projektų (tarp jų, realizuotų) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų, patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas (toliau – Albumas) rengiamas ir teikiamas kartu su prašymu išduoti naują Atestatą arba papildyti turimą Atestatą.
24. Albumas rengiamas elektroniniu formatu. Albumo elektroninis formatas turi būti tinkamas jo rodymui ekrane, panaudojant PowerPoint arba Adobe Acrobat programas.
25. Albumas turi turėti titulinį lapą, kuriame būtų nurodyti Pretendento vardas, pavardė, Albumo pavadinimas, jo sudarymo data (metai).
26. Albumo antrąjame lape turi būti pateiktas Albume pristatomų projektų ir (ar) teritorijų planavimo dokumentų sąrašas, kartu nurodant bendraautorius. Atskirai sąraše turi būti išskirti suprojektuoti ir realizuoti ypatingi statiniai ir (ar) parengti ir patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai (pagal prašomą suteikti kvalifikaciją).
27. Albumą turi sudaryti parengtų (tarp jų, realizuotų) projektų ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų, patvirtintų) brėžiniai, vizualizacijos, maketų fotonuotraukos, pastatytų statinių fotonuotraukos ir (ar) kiti darbus iliustruojantys dokumentai.
28. Konkretūs brėžinių masteliai ir kiti dokumentų reikalavimai nėra nustatomi, tačiau visi Albume pateikti dokumentai turi būti aiškūs, įskaitomi.
29. Albume pateikti brėžiniai turi turėti kampinius štampus, kuriuose būtų nurodyti visi projektą ir (ar) teritorijų planavimo dokumentą rengę asmenys.
30. Albume pristatant bent vieną suprojektuotą ir realizuotą ypatingą statinį (pagal prašyme nurodytas statinio rūšis), kartu su kita iliustracine medžiaga turi būti pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas arba statybos užbaigimo akto kopija. Nesant galimybės pateikti šiuos dokumentus, turi būti pateiktos suprojektuoto ir realizuoto ypatingo statinio fotonuotraukos, iš kurių būtų matyti, jog šio statinio statyba yra užbaigta (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas).
31. Albume pristatant bent vieną parengtą ir patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą (pagal prašyme nurodytas teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir lygmenis), kartu su kita iliustracine medžiaga turi būti pateikta teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dokumento kopija. Nesant galimybės pateikti šio dokumento kopijos, gali būti pateikta valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimo akto su teigiama išvada kopija (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas).
32. Teikiant prašymą papildyti Atestatą, Albume pristatomi tik tie statinių projektai ir (ar) teritorijų planavimo dokumentai, kurie yra susiję su prašoma papildomai suteikti kvalifikacija.
33. Kartu su prašymu pateiktą Albumo elektroninę versiją Rūmai pasilieka saugoti kartu su kitais Pretendento dokumentais. Komisijos posėdžiui pateikta Albumo popierinė versija pasibaigus pristatymui grąžinama Pretendentui.

III. KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

34. Komisijos posėdžiai gali būti šie:
34.1. Architektų atestavimo posėdžiai, kurių metu priimami sprendimai dėl kvalifikacijos suteikimo (Atestatų išdavimo arba papildymo);
34.2. Atestatų pakeitimo posėdžiai, kurių metu patikrinama Pretendentų kvalifikacija ir priimami sprendimai dėl anksčiau išduotų atestatų pakeitimo į neterminuotus;
34.3. Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo posėdžiai, kurių metu priimami sprendimai dėl architekto kvalifikacijos tobulinimo 5 metų laikotarpyje nuo neterminuoto Atestato išdavimo dienos;
34.4. Atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo posėdžiai.
35. Komisijos posėdžiai vyksta 1 dieną. Šio Aprašo 34.1-34.4 punktuose nurodyti Komisijos posėdžiai gali būti sujungiami ir vykdomi tą pačią dieną.
36. Architektų atestavimo posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo posėdžiai surengiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pretendento prašymo priėmimo dienos.
37. Apie numatomą atitinkamą Komisijos posėdį paskelbiama Rūmų internetinėje svetainėje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio datos. Apie Komisijos posėdį Pretendentai, kurių prašymai buvo priimti, informuojami jų prašymuose nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo posėdžio dienos.
38. Komisijos posėdžiai organizuojami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba Šiauliuose. Komisijos posėdžių Kaune, Klaipėdoje arba Šiauliuose dažnumas nustatomas pagal šiuose regionuose gyvenančių Pretendentų skaičiaus dalį atestuotų architektų sąraše.
39. Komisijos posėdžių metu atliekamos šios procedūros:
39.1. Visais atvejais:
39.1.1. Komisijai pateiktų dokumentų patikrinimas ir įvertinimas;
39.1.2. Teisinių žinių egzamino laikymas;
39.1.3. Sprendimo priėmimas;
39.2. Atestato pakeitimo ir kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo posėdžių atvejais:
39.2.1. Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo kursų patikrinimas;
39.3. Atestato išdavimo ar papildymo posėdžių atvejais:
39.3.1. Pretendento pateikto realizuoto ypatingo statinio projekto ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įvertinimas;
39.3.2. Pretendento profesinės patirties ir žinių įvertinimas;
39.4. Atestato galiojimo sustabdymo ar panaikinimo posėdžių atvejais:
39.4.1. Atestato turėtojo paaiškinimų išklausymas.
40. Komisijos posėdžio metu vykdomų procedūrų aprašymai pateikiami šio Aprašo V. skyriuje.

V. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMAS

V.I. KOMISIJAI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ patikrinimas ir įvertinimas

41. Komisijai pateiktų dokumentų patikrinimas ir įvertinimas vykdomas visų Aprašo 34.1-34.4 punktuose nurodytų Komisijos posėdžių atvejais.
42. Komisija, tikrindama pateiktus Dokumentus, vertina jų turinį, tačiau gali nustatyti ir dokumentų sudėties, formos ir dokumentuose pateiktų duomenų trūkumus bei nurodyti Pretendentui pateikti papildomus duomenis ar dokumentus arba nuspręsti įpareigoti Rūmus dėl papildomų duomenų ar dokumentų kreiptis į atitinkamas viešojo administravimo institucijas. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikia gauti papildomą informaciją, sprendimo priėmimas atidedamas, Komisijos išvadose pažymint sprendimo priėmimo atidėjimo priežastį (Forma Nr. 9).
43. Atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo posėdžio metu tiriami ir vertinami skunde ir (ar) kituose gautuose dokumentuose pateikti duomenys, nustatomos Aprašo 80.8-80.10 punktuose nurodyto sprendimo priėmimui svarbios aplinkybės. Nustačiusi tam tikrų dokumentų ar duomenų trūkumą, Komisija gali nuspręsti įpareigoti Rūmus dėl jų kreiptis į Atestato turėtoją ar atitinkamas viešojo administravimo institucijas. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikia gauti papildomą informaciją, sprendimo priėmimas atidedamas, ir tyrimas tęsiamas gavus visus reikiamus dokumentus ir (ar) duomenis. Šiame punkte nurodyto tyrimo rezultatai pateikiami laisvos formos Komisijos išvadose.
44. Pretendentui pateikus prašymą išduoti Atestatą, be kitų pateiktų dokumentų yra patikrinamas Pretendento pateiktas aukštojo mokslo diplomas. Aukštojo mokslo diplomas turi atitikti Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus:
44.1. Diplomas turi būti išduotas Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytos aukštojo mokslo institucijos;
44.2. Pretendento rengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 42 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus, t.y. Pretendento rengimo studijas turi sudaryti ne trumpesnės kaip ketverių metų trukmės dieninės formos studijos arba šešerių metų trukmės studijos, iš kurių ne trumpiau kaip trejus metus turėjo būti mokomasi pagal dieninę studijų formą universitete arba lygiavertes studijas vykdančioje aukštojo mokslo institucijoje. Nurodytos Pretendento rengimo studijos turi būti universitetinio lygio, o jų pagrindinė dalis turi būti architektūra.
45. Pretendento pateikto aukštojo mokslo diplomo patikrinimo rezultatai pažymimi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9).

V.II. TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO LAIKYMAS

46. Atvykęs į Komisijos posėdį Pretendentas visais atvejais, t.y. pateikęs prašymą išduoti, papildyti ar pakeisti Atestatą arba įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, laiko testo formos teisinių žinių egzaminą. Teisinių žinių egzaminas nelaikomas tik tais atvejais, kai Pretendentas yra išlaikęs teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo Komisijos posėdžio dienos.
47. Teisinių žinių egzamino testą sudaro 20 klausimų, sudarytų pagal Rūmų parengtą ir Aplinkos ministerijos patvirtintą programą. Vienas testo klausimas gali turėti vieną teisingą atsakymo variantą.
48. Už vieną teisiningai atsakytą testo klausimą (kai pažymėtas atsakymo variantas atitinka teisingą atsakymo variantą) skiriamas 1 balas. Teisinių žinių egzaminas laikomas išlaikytu, jei Pretendentas surenka 15 ir daugiau balų.
49. Visuose testo lapuose Pretendentas turi įrašyti savo vardą ir pavardę bei pasirašyti.
50. Pretendento teikiami atsakymai į testo klausimus turi būti pažymėti aiškiai, nesukeliant abejonių dėl pasirinkto atsakymo varianto. Jei žymint atsakymus atliekami pataisymai, šalia atsakymo turi būti pateiktas rašytinis komentaras, nurodantis tikrąjį atsakymą.
51. Atsakymams į testo klausimus skiriama 45 minutės. Pasibaigus šiam laikui, Komisijos sudaryta egzamino stebėtojų grupė surenka pilnai ar iš dalies užpildytus testus iš visų egzaminą laikiusių Pretendentų. Nepateikus testų jų surinkimo metu, laikoma, kad Pretendentas nepateikė teisingų atsakymų į testo klausimus.
52. Posėdžio metu, Pretendentams nedalyvaujant, Komisija įvertina Pretendentų pateiktus atsakymus ir gautą balų skaičių pažymi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9). Apie teisinių žinių egzamino rezultatus Pretendentas informuojamas kartu su šio Aprašo V.V. skyriuje nustatyta tvarka Pretendentui siunčiamu pranešimu apie priimtą sprendimą.
53. Pretendentui neišlaikius teisinių žinių egzamino, Komisijos sprendimo priėmimas atidedamas. Šiuo atveju, gavęs pranešimą apie neišlaikytą teisinių žinių egzaminą, Pretendentas savo pasirinktu laiku, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Komisijos posėdžio dienos, Aprašo nustatyta tvarka gali pateikti Rūmams prašymą leisti pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą kitame Komisijos posėdyje ir sumokėti nustatytą įmoką už pakartotinį teisinių žinių egzamino laikymą (Forma Nr. 7). Nepateikus nurodyto prašymo per nustatytą terminą, Komisija priima sprendimą netenkinti anksčiau pateikto Pretendento prašymo išduoti, papildyti ar pakeisti Atestatą arba įvertinti kvalifikacijos tobulinimą.
54. Išlaikyto teisinių žinių egzamino rezultatai galioja 6 mėnesius nuo jo išlaikymo dienos, t.y. jei per šį laikotarpį Pretendentas kreipiasi dėl Atestato papildymo ar kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo, taip pat tais atvejais, jei sprendimo priėmimas dėl kitų priežasčių buvo atidėtas ir Pretendentas buvusius trūkumus pašalino, papildomai teisinių žinių egzamino laikyti nereikia.

V.III. IŠKLAUSYTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ TRUKMĖS PATIKRINIMAS

55. Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo kursų trukmės patikrinimas vykdomas Atestatų pakeitimo į neterminuotus ir kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo atvejais.
56. Šis patikrinimas vykdomas vertinant Pretendento pateiktus duomenis apie išklausytus kvalifikacijos tobulinimo kursus (Forma Nr. 6) ir kartu pateiktus šių kursų pažymėjimus.
57. Kvalifikacijos, susijusios su Atestate nurodyta veikla, tobulinimo kursai turi būti parengti pagal pagal atitinkamų organizacijų patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija. Tais atvejais, jei Pretendentas teikia kvalifikacijos tobulinimo kursų, kuriuos rengė ne LAR, pažymėjimą, kartu turi būti pridedama pažyma (arba žyma pažymėjime), patvirtinanti, kad kursus rengusios ir pažymėjimą išdavusios organizacijos paskaitų programa yra suderinta su Aplinkos ministerija.
58. Pretendentas, prašantis įvertinti kvalifikacijos tobulinimą (praėjus 5 metams nuo neterminuoto Atestato išdavimo) pagal įgytas statybos techninės veiklos vadovo pareigas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal atitinkamų organizacijų patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija, ir ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal Aplinkos ministerijos suderintą programą.
59. Pretendento, siekiančio pakeisti Atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas, išklausytų kursų valandų skaičiaus vidurkis turi sudaryti ne mažiau kaip 4 valandas per metus, skaičiuojant nuo 2012-01-01. Pretendento, siekiančio pakeisti Atestatą, suteikiantį teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, išklausytų kursų valandų skaičiaus vidurkis turi sudaryti ne mažiau kaip 4 valandas per metus, skaičiuojant nuo 2014-01-01.
60. Kvalifikacijos tobulinimo patikrinimo rezultatai pažymimi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9).

V.IV. PRETENDENTO PROFESINĖS PATIRTIES ĮVERTINIMAS

61. Profesinės patirties įvertinimas vykdomas Pretendentui pateikus prašymą išduoti arba papildyti Atestatą.
62. Pretendento profesinė patirtis tikrinama pasibaigus teisinių žinių egzaminui, Pretendentui dalyvaujant. Vertinant Pretendento profesinę patirtį, kiti Pretendentai posėdyje nedalyvauja.
63. Iki Komisijos posėdžio Rūmai sudaro Pretendentų, siekiančių įgyti ar papildyti Atestatą, sąrašą nurodant konkretų Pretendento priėmimo laiką. Komisijos posėdžio metu pirmiausia yra tikrinamos profesinės žinios tų Pretendentų, kurie yra pateikę prašymą papildyti Atestatą, po jų – Pretendentų, pateikusių prašymą išduoti Atestatą.
64. Vertinant profesinę patirtį Komisijos posėdyje dalyvauja ir rekomendacijas Komisijai teikia Rūmų deleguoti ekspertai (toliau – Ekspertai). Savo rekomendacijas Ekspertai Komisijai pateikia raštu (Formos Nr. 9 priedas).
65. Pretendento profesinė patirtis vertinama remiantis Pretendento raštu ir žodžiu pateiktais duomenimis apie jo vykdytą architektūrinę veiklą, Albume bei ekrane pristatytais parengtais projektais ir (ar) teritorijų planavimo dokumentais, Pretendento pateiktais paaiškinimais, atsakymais į Komisijos užduotus klausimus, Ekspertų rekomendacijomis.
66. Profesinė patirties patikrinimas apima:
66.1. Profesinės patirties trukmės patikrinimą;
66.2. Parengto ir realizuoto ypatingo statinio projekto ir (ar) parengto ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento patikrinimą;
66.3. Profesinių žinių ir gebėjimų patikrinimą.
67. Pretendento profesinės patirties trukmė turi atitikti Tvarkos aprašo 20.4-20.7 punktuose nurodytą profesinės patirties trukmę (pagal prašomą suteikti kvalifikaciją). Pretendento profesinės patirties trukmė vertinama remiantis Pretendento pateiktais duomenimis, nurodytais Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašyme (Forma Nr. 2) ir Pretendento papildomai pateiktais paaiškinimais. Pretendento profesinės patirties trukmės įvertinimo rezultatai pažymimi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9).
68. Pretendentas, siekiantis įgyti statybos techninės srities vadovo kvalifikaciją, turi būti dalyvęs rengiant bent vieną ypatingo statinio projektą, kuris yra realizuotas (statinys pastatytas). Pretendentas, siekiantis įgyti teritorijų planavimo vadovo kvalifikaciją turi būti dalyvavęs rengiant teritorijų planavimo dokumentą, ar vadovaujant jo rengimui, kuris yra patvirtintas. Šiame projekte ir (ar) teritorijų planavimo dokumente pretendento bendraautoriaus kūrybos indėlis turi būti ne mažesnis kaip 25 procentai. Jei pretendentas pateikia ypatingo statinio projektus ar teritorijų planavimo dokumentus, kurių rengime dalyvavo, bet jo bendraautorio kūrybos indėlis kiekviename jų yra mažesnis nei 25 procentai, Ekspertai pateikia Komisijai rekomendacijas, į kurias atsižvelgusi Komisija parengia išvadą, ar pretendento patirtis ir gebėjimai atitinka jam keliamus reikalavimus. Pretendento pristatyto parengto ir realizuoto ypatingo statinio projekto ir (ar) parengto ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įvertinimo rezultatai pažymimi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9).
69. Profesinių žinių ir gebėjimų patikrinimo metu vertinamos Pretendento architektūros ir urbanistikos žinios, jo gebėjimas suprasti ir įgyvendinti šiuos tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus:
69.1. Architektūros kontekstualumas, statinio (statinių komplekso) ir kraštovaizdžio dermė;
69.2. Architektūrinės idėjos vientisumas, sprendinių kompleksiškumas;
69.3. Architektūros sprendinių atitikimas statinio paskirčiai;
69.4. Skirtingų statinio(-ių) ar jo dalių paskirčių (visuomeninės, gyvenamosios, kt.) derinimas;
69.5. Ergonomiškumas, prieinamumo ir judėjimo galimybės visiems visuomenės nariams;
69.6. Statinio funkcinės schemos lankstumas (vidinės struktūros transformacijų galimybė);
69.7. Architektūrinių sprendinių originalumas;
69.8. Architektūros ir kitų meno rūšių sąveika;
69.9. Esminių statinio reikalavimų įgyvendinimas:
69.9.1. Mechaninio atsparumo ir pastovumo;
69.9.2. Gaisrinės saugos;
69.9.3. Higienos, sveikatos ir aplinkos;
69.9.4. Saugos ir galimybės patekti į statinį naudojimo metu;
69.9.5. Apsaugos nuo triukšmo;
69.9.6. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;
69.9.7. Tvaraus išteklių naudojimo;
69.10. Architektūrinių, inžinerinių ir inžinerinių technologinių reikalavimų suderinimas;
69.11. Kuriamos aplinkos ilgaamžiškumas;
69.12. Naujų technologijų, medžiagų pagrįstas naudojimas;
69.13. Darni teritorijų plėtra ir racionali urbanizacija;
69.14. Architektūros, urbanistikos, nekilnojamojo kultūros paveldo verčių išsaugojimas;
69.15. Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kitų aplinkos verčių išsaugojimas;
69.16. Gamtinės ir antropogeninės aplinkos darna;
69.17. Kultūrinės ir socialinės integracijos galimybė viešojoje erdvėje;
69.18. Teritorijų planavimo sprendinių sistemiškumas, suderinamumas, tarpusavio poveikis;
70. Profesinės patirties patikrinimo metu Pretendentas Komisijai ekrane pristato:
70.1. bendrą parengtų projektų ir (ar) teritorijų planavimo dokumentų sąrašą, atskirai pažymėdamas tuos statinių projektus, kurie yra realizuoti (statiniai pastatyti) ir (ar) tuos teritorijų planavimo dokumentus, kurie yra patvirtinti (pagal prašomą suteikti kvalifikaciją);
70.2. pasirinktą bent vieną realizuotą ypatingo statinio projektą ir (ar) patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą (pagal prašomą suteikti kvalifikaciją), nurodydamas šio darbo bendraautorius, jo atlikimo laikotarpį, pristatydamas ir paaiškindamas pagrindinius šio objekto architektūrinius sprendinius, apibūdina savo jėgomis atliktus projektavimo (ir) ar planavimo darbus, pasiūlytus konkrečius architektūrinius sprendinius;
70.3. kitą, Pretendento manymu, reikšmingą informaciją, atskleidžiančią Pretendento profesinę patirtį, žinias ir gebėjimus.
71. Bendra Pretendento pristatymo trukmė neturi viršyti 15 minučių. Visos Pretendento profesinės patirties įvertinimo procedūros trukmė – iki 0,5 valandos.
72. Išklausę Pretendento pristatymą, Komisijos nariai bei Ekspertai užduoda Pretendentui klausimus, susijusius su Pretendento siekiama kvalifikacija, Pretendentas teikia atsakymus ir papildomus paaiškinimus.
73. Užbaigus klausimų teikimo etapą, Pretendentui nedalyvaujant, Ekspertai formuluoja savo rekomendacijas (Formos Nr. 9 priedas). Atsižvelgdama į Ekspertų rekomendacijas, Komisija įvertina Pretendento profesinių žinių bei gebėjimų lygį ir šio įvertinimo rezultatus pažymi Komisijos išvadose (Forma Nr. 9).

V.V. ATESTATO TURĖTOJO PAAIŠKINIMŲ IŠKLAUSYMAS

74. Atestato turėtojo paaiškinimų išklausymas vykdomas tiriant skundą ar kitu rašytiniu būdu gautą informaciją apie aplinkybes, kurios pagal Statybos įstatymo 10 str. 15 ir 16 dalis ir Teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 6, 8 dalis sudaro pagrindą sustabdyti ar panaikinti Atestato galiojimą arba pareikšti Atestato turėtojui įspėjimą.
75. Atestato turėtojo paaiškinimų išklausymas vykdomas Komisijos posėdžio metu, iš anksto nustatytu laiku, kuris Atestato turėtojui pranešamas kartu su pakvietimu dalyvauti Komisijos posėdyje.
76. Pakvietimas dalyvauti Komisijos posėdyje Atestato turėtojui išsiunčiamas jo paskutiniame prašyme išduoti (pakeisti, papildyti) Atestatą nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo posėdžio dienos. Pakvietime Atestato turėtojui nurodomas svarstymo pagrindas (skundas, kitas rašytinis informacijos šaltinis) ir jo esmė. Prie pakvietimo pridedamos šių dokumentų kopijos, o esant didelei šių dokumentų apimčiai, pakvietime nurodomas laikas ir vieta, kur iki Komisijos posėdžio galima su jais susipažinti.
77. Paaiškinimams pateikti skiriama iki 30 minučių, tačiau esant poreikiui, Komisija gali šį laiką pratęsti. Paaiškinimų teikimo metu Atestato turėtojas atsako į Komisijos narių klausimus, skirtus 74 punkte nurodytų aplinkybių nustatymui.
78. Atestato turėtojo paaiškinimų teikimo metu gali būti daromas garso įrašas.
79. Paaiškinimus Atestato turėtojas teikia asmeniškai. Atestato turėtojui neatvykus į pakvietime nurodytą Komisijos posėdį, sprendimas gali būti priimamas jam nedalyvaujant.

V.VI. SPRENDIMO PRIĖMIMAS

80. Komisijos sprendimai, įskaitant V.I.-V.IV skyriuose aprašytų atskirų procedūrų išvadas, priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, Pretendentams ir (ar) Atestato turėtojams nedalyvaujant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.
81. Komisija, vadovaudamasi V.I.-V.IV skyriuose aprašytų procedūrų išvadomis ir, nustatytais atvejais, V.V skyriuje nurodytais Atestato turėtojo pateiktais paaiškinimais, gali priimti sprendimą:
81.1. Išduoti Atestatą;
81.2. Papildyti Atestatą;
81.3. Pakeisti Atestatą;
81.4. Iš dalies tenkinti atitinkamą Pretendento prašymą išduoti, papildyti ar pakeisti Atestatą. Šiuo atveju Komisijos išvadose nurodomi Pretendento prašymo punktai, kurie netenkinami;
81.5. Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus;
81.6. Netenkinti Pretendento prašymo;
81.7. Atidėti sprendimo priėmimą;
81.8. Sustabdyti Atestato galiojimą;
81.9. Panaikinti Atestato galiojimą;
81.10. Pareikšti Atestato turėtojui įspėjimą;
81.11. Pripažinti, kad pagrindas sustabdyti ar panaikinti Atestato galiojimą arba pareikšti Atestato turėtojui įspėjimą nenustatytas.
82. Komisijos išvadas posėdžio metu pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Tuo atveju, jei netenkinamas Pretendento prašymas ar jo dalis arba priimamas Aprašo 80.8-8.10 puktuose nurodytas sprendimas, Komisijos išvadose pateikiami tokio sprendimo motyvai.
83. Remdamasi Komisijos išvadomis, Komisijos posėdžio dieną atestavimą atliekanti organizacija (Rūmai ir (ar) Aplinkos ministerija) priima atitinkamą Aprašo 80.1-80.11 punktuose nurodytą sprendimą.
84. Pretendentas apie priimtą sprendimą informuojamas jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo. Kartu su pranešimu siunčiama Komisijos išvadų kopija.
85. Gavęs pranešimą apie priimtą sprendimą ir Komisijos išvadų kopiją, Pretendentas su teisinių žinių egzamino įvertinimo rezultatais gali susipažinti Rūmų patalpose Kalvarijų g 1, Vilniuje, Rūmų darbo metu. Nesutikdamas su šiais rezultatais, Pretendentas gali pateikti Rūmams laisvos formos prašymą pakartotinai įvertinti jo pateiktus testo atsakymus kito Komisijos posėdžio metu. Pretendento prašyme turi būti nurodytos konkrečios galiojančių teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios jo pateiktus ir neigiamai įvertintus atsakymus. Pakartotinai  įvertinus Pretendento pateiktus testo atsakymus ir egzaminą pripažinus išlaikytu, priimamas naujas Komisijos sprendimas šio Aprašo nustatyta tvarka.
86. Atestavimą atliekančiai organizacijai priėmus sprendimą išduoti, papildyti, pakeisti Atestatą, sustabdyti ar panaikinti Atestato galiojimą ar pareikšti Atestato turėtojui įspėjimą, atitinkami duomenys paskelbiami Atestuotų architektų sąraše Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
87. Pretendentas, nesutinkantis su atestuojančios organizacijos sprendimu, gali jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

VI. ATESTATŲ IŠDAVIMAS

88. Rūmų ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos Atestatai išduodami per 1 mėnesį nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos.
89. Atestatų numeravimo, juose pateikiamų duomenų ir pasirašymo reikalavimus apibrėžia Tvarkos aprašas. Pretendentui, turėjusiam architekto kvalifikacijos atestatą, kurio galiojimo terminas yra pasibaigęs, išduodamas Atestatas ankstesniuoju numeriu.
90. Atestatai išduodami Rūmų patalpose, Kalvarijų g. 1, Vilniuje, Rūmų darbo metu.
91. Atestatai išduodami asmeniškai arba kitam asmeniui, pateikusiam Atestato turėtojo paprastos rašytinės formos įgaliojimą.
92. Atestatus naujai įgyjusių architektų vardai ir pavardės paskelbiami Rūmų interneto svetainėje.


ATESTAVIMO FORMOS (DOKUMENTŲ PATEIKIMUI)
 
Norėdami užpildyti formas, spauskite aktyvias pabrauktas nuorodas ir jas parsisiųskite:
 
•    Pirmą kartą atestuojantis, papildant galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą ir/arba keičiant galiojantį terminuotą architekto kvalifikacijos atestatą į neterminuotą, prašome pildyti šį prašymą ir šias formas ir pridėti kitus prašyme nurodytus dokumentus.
 
•    Tuo atveju, jei buvo neišlaikytas teisinių žinių egzaminas arba Komisijos sprendimas buvo atidėtas dėl kitų priežasčių, prašome užpildyti tik šį prašymą ir pristatyti į Lietuvos architektų rūmus.
 
Po pirminio patikrinimo dokumentus būtinai turite pristatyti popieriniame formate.

Daugiau informacijos: http://www.architekturumai.lt/pages/lt/atestavimas.php

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI. Atestavimas. www.architekturumai.lt

Pasidalink: