apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Statybos techninis reglamentas. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas STR 1.01.04:2013

Statybos techninis reglamentas. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas STR 1.01.04:2013: Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ patvirtinimo“; Numeris: D1-612; Data: 2013-08-26; Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-08-31, Nr. 92-4604; Statusas: Įsigalioja  2013-09-01; 2013-08-26 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: pastatas, statyba, statybos politika, statybos pramonė, techninės instrukcijos, techninis barjeras, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2013 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS“ PATVIRTINIMO

2013 m. rugpjūčio 26 d. Nr. D1-612

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2013, Nr. 68-3415) 18 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119; 2011, Nr. 132-6284; 2012, Nr. 110-5569; 2013, Nr. 83-4156) 1.2.40 punktu,

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ (pridedama).

Aplinkos ministras                                                                             Valentinas Mazuronis

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.04:2013

STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų skyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, tvarką.

2. Reglamentas nereguliuoja statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43) [5.2] (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), pateikimo į rinką ar tiekimo jai.

3. Reglamentas taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie pagal jiems Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktą teisę gamina ir tiekia Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktus, atlieka ar dalyvauja atliekant jų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą.

4. Reglamente vartojamų sąvokų apibrėžimai yra pateikti Statybos įstatyme [5.1] ir Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.2]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

gamybos kontrolė – nuolatinė vidaus produkcijos kontrolė gamykloje laikantis atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimų, kontrolės tvarką, eigą ir rezultatus fiksuojant dokumentuose.

II. NUORODOS

5. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43);

5.3. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396/1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006);

5.4. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566).

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš Reglamento IV skyriuje nurodytų sistemų. Statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą nustato Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

7. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos – bandymų laboratorijos ar sertifikavimo įstaigos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose numatytus veiksmus.

IV. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMOS

8. Sistema 1+. Gamintojo produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais veiksmais:

8.1. gamintojas:

8.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

8.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą;

8.2. paskirtoji produkto sertifikavimo įstaiga išduoda produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą remdamasi:

8.2.1. pradiniu produkto tipo bandymu;

8.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

8.2.3. nuolatine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu;

8.2.4. mėginių auditiniu bandymu prieš pateikiant produktą į rinką.

9. Sistema 1. Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais veiksmais:

9.1. gamintojas:

9.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

9.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą;

9.2. paskirtoji produkto sertifikavimo įstaiga išduoda statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą remdamasi:

9.2.1. pradiniu produkto tipo bandymu;

9.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

9.2.3. nuolatine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

10. Sistema 2+. Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais veiksmais:

10.1. gamintojas:

10.1.1. atlieka pradinį produkto tipo bandymą;

10.1.2. vykdo gamybos kontrolę;

10.1.3. atlieka gamykloje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą;

10.2. paskirtoji gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga išduoda gamybos kontrolės atitikties sertifikatą remdamasi:

10.2.1. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

10.2.2. nuolatine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

11. Sistema 3. Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais veiksmais:

11.1. gamintojas vykdo gamybos kontrolę;

11.2. paskirtoji bandymų laboratorija atlieka pradinį produkto tipo bandymą.

12. Sistema 4. Gamintojo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracija dėl esminių charakteristikų grindžiama šiais veiksmais:

12.1. gamintojas:

12.1.1. atlieka pradinį produkto tipo bandymą;

12.1.2. vykdo gamybos kontrolę;

12.2. paskirtoji įstaiga neatlieka jokių užduočių.

V. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

13. Gamintojas, atlikęs eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, parengia (Reglamento priedas) valstybine kalba eksploatacinių savybių deklaraciją (toliau – Eksploatacinių savybių deklaracija).

14. Kai taikytina, kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija [5.3].

VI. BANDYMŲ LABORATORIJOS AR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMAS

15. Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – Įstaiga), pageidaujanti tapti paskirtąja atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir prideda Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotą akreditavimo pažymėjimą, liudijantį įstaigos akreditavimo sritį. Jei Lietuvoje nėra akredituotos įstaigos, gali būti paskirta neakredituota įstaiga. Tokiu atveju bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga, siekianti tapti paskirtąja, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir dokumentus, įrodančius jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams.

16. Aplinkos ministerija per 20 darbo dienų nuo 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo išnagrinėja gautus dokumentus ir priima sprendimą dėl Įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą arba sprendimą, kuriuo atsisakoma paskirti Įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ir nurodoma, kokių Reglamento VII skyriuje nurodytų reikalavimų Įstaiga neatitinka, ir per 3 darbo dienas išsiunčia sprendimo kopiją Įstaigai.

17. Jeigu Aplinkos ministerijai pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar kyla abejonių dėl juose pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, Įstaigai nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami ar patikslinti dokumentai ar informacija ir tos Įstaigos prašymo nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 16 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunami trūkstami dokumentai ar informacija. Jei Įstaiga nepateikia reikalaujamų dokumentų (jų nepatikslina) ar informacijos per Aplinkos ministerijos nurodytą terminą, prašymas su pridėtais dokumentais toliau nenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos grąžinamas Įstaigai.

18. Įstaiga negali būti paskirta atlikti dalį eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos procedūrų.

19. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus, pranešimus ar kitą informaciją ar kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirtosios įstaigos neatitikties Reglamento VII skyriaus reikalavimams, išnagrinėja gautą informaciją ir nustačiusi, kad paskirtosios įstaigos veikla neatitinka (ar nevisiškai atitinka) Reglamento VII skyriuje nustatytų reikalavimų ir atsižvelgdama į reikalavimų pažeidimų pobūdį ir svarbą, priima sprendimą laikinai sustabdyti tokios Įstaigos įgaliojimus atlikti tą veiklą ir nustato ne trumpesnį kaip mėnesio ir ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Aplinkos ministerija priimto sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia paskirtajai įstaigai.

20. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų pažeidimų nepašalina ir nesikreipia į Aplinkos ministeriją pateikdama pažeidimo pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, Aplinkos ministerija priima sprendimą panaikinti tokios Įstaigos paskyrimo galiojimą.

21. Sprendimas dėl atsisakymo paskirti Įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimas laikinai sustabdyti ar panaikinti Įstaigos paskyrimo galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka [5.4].

22. Aplinkos ministerija, atlikdama šiame skyriuje nurodytas funkcijas, turi teisę kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, organizacijas, kitus fizinius ir juridinius asmenis, prašydama pateikti dokumentus, kitą rašytinę žodinę informaciją, nagrinėjant Įstaigų prašymus, kitų asmenų pranešimus ar kitą informaciją, naudotis ekspertų paslaugomis ar gauti kitų asmenų žodinius paaiškinimus.

VII. REIKALAVIMAI ĮSTAIGOMS, PAGEIDAUJANČIOMS BŪTI PASKIRTOSIOMIS

23. Paskirtoji įstaiga turi būti Lietuvos Respublikoje įsisteigęs juridinis asmuo ir turi būti apdraudusi savo civilinę atsakomybę.

24. Paskirtoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo organizacijos ar statybos produkto, kuriuos vertina:

24.1. paskirtoji įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą atsakingi darbuotojai negali būti jų vertinamų statybos produktų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali būti bet kurios iš tų šalių įgaliotieji atstovai (tai netrukdo naudoti vertinamus produktus, kurie yra būtini paskirtosios įstaigos veiklai arba produktų naudojimui asmeniniams tikslams);

24.2. paskirtoji įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su šios įstaigos vertinamų statybos produktų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu arba technine priežiūra, gali būti pripažįstama tokia įstaiga su sąlyga, jei įrodoma, jog ji yra nepriklausoma priimant sprendimus dėl statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo ir nekyla interesų konfliktų.

25. Paskirtoji įstaiga kiekvienai eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai ir kiekvienai statybos produktų esminių charakteristikų ir užduočių rūšiai ar kategorijai, dėl kurių ji paskirta, turi turėti:

25.1. reikalingų darbuotojų, pasižyminčių profesiniu sąžiningumu, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių (turinčių tinkamą techninį ir profesinį išsilavinimą, išmanančių jų atliekamo vertinimo ir tikrinimo reikalavimus), kad galėtų vykdyti trečiųjų šalių užduotis;

25.2. reikalingas procedūras, pagal kurias atliekamas eksploatacinių savybių vertinimas, ir jų aprašymą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas atkartoti;

25.3. priemones ir įrangą, būtinas tinkamai atlikti technines ir administracines užduotis.

26. Paskirtoji įstaiga užtikrina gautos informacijos konfidencialumą.

27. Paskirtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar Įstaigos filialų atliktas užduotis.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=67382

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2

 

Pasidalink: