apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Statybos techninis reglamentas. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.05:2007; Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173

Statybos techninis reglamentas. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.05:2007: Įsakymas „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo";  Numeris: D1-665; Data: 2007-12-06; Publikavimas: Valstybės žinios, 2007-12-13, Nr. 131-5326; Įsigalioja  2007-12-14; 2007-12-06 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Eurovoc 4.2 terminai: konstrukcija, pastatas, statyba, statybos darbai, statybos leidimas, statybos pramonė, statinys, techninis reglamentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 173

„DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. gruodžio 6 d. Nr. D1-665

Vilnius

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 (Žin., 2002, Nr. 42-1586), ir išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 170 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1634);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. D1-56 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 25-780);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. D1-180 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1952);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. D1-300 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 90-3332);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. D1-564 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 166-6079);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-428 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4020).

Aplinkos ministras                                                     Arūnas Kundrotas

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-665 redakcija)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.05:2007

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas išdėsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytus statybos techninio normavimo pagrindinius principus, nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatas [6.1], nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus) rengimo ir tvirtinimo tvarką, tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais tvarką [6.1 ir 6.6].

2. Šio statybos techninio reglamento reikalavimai privalomi ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams asmenims, rengiantiems normatyvinius statybos techninius dokumentus.

3. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė [6.7]. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija [6.1].

4. Esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases nustato pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai [6.6]. Vyriausybės įgaliotos institucijos, suderinusios su Aplinkos ministerija, tvirtina teisės aktus, nustatančius esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų lygius ir klases. [6.6]. Aplinkos ministerijai pagal kompetenciją priskirti esminiai statinio reikalavimai nustatomi statybos techniniuose reglamentuose [6.1].

5. Normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatomis turi būti siekiama:

5.1. optimizuoti statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų veiklą statybos srityje;

5.2. užtikrinti gyventojų saugias ir sveikas gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas;

5.3. sudaryti sąlygas žmonėms su negalia ir kitoms socialinėms grupėms be apribojimų naudotis juos supančia aplinka;

 5.4. užtikrinti statybų darną su aplinka ir taupų žemės, vandens, miškų ir kitų išteklių naudojimą;

5.5. išsaugoti nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes.

II. NUORODOS

6. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127);

6.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

6.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 41-991; 1996, Nr. 68-1632, Nr. 111-2796; 1998, Nr. 6-114; 1999, Nr. 48-1527);

6.4. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604, Nr. 125-2894; 1999, Nr. 48-1524, Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831; 2002, Nr. 124-5626; 2003, Nr. 108-4817; 2005, Nr. 88-3294; 2007, Nr. 12-493);

6.5. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2007, Nr. 103-3787);

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-21 nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2005, Nr. 131-4733);

6.8. LST 0-1:1999 „Standartizacija. Bendrosios nuostatos“. Parengė: Lietuvos standartizacijos departamentas;

6.9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998-08-17 įsakymą Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923);

6.10. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-03-30 įsakymu Nr. 19 patvirtintas „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles“ (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169; Nr. 111-4265);

6.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766; 2004, Nr. 127-4564; 2004, Nr. 167-6131);

6.12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

6.13. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88 patvirtintas „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles“ (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);

6.14. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

7. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme [6.5] nurodytas sąvokas ir jų apibrėžimus.

IV. STATYBOS TECHNINIO NORMAVIMO PRINCIPAI

8. Statybos techninio normavimo teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [6.1], kiti įstatymai bei reglamentuojantys ir sąlygojantys statybą poįstatyminiai teisės aktai [6.2 ir 6.11].

9. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos pagrindas yra Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo“
(toliau – SPD).

10. Naujai rengiamų ir iš dalies keičiamų Lietuvos Respublikos nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatos turi būti derinamos su Europos (EN – Europos standartais; CEN – Europos standartizacijos komiteto; CENELEC – Europos elektrotechnikos komiteto; ETSI – Europos telekomunikacijų standartų instituto), tarptautinių organizacijų (ISO – Tarptautinės standartizacijos organizacijos; IEC – Tarptautinės elektrotechnikos komisijos; FIDIC – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) ar Europos Sąjungos šalių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

11. Normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai turi būti tokie, kad būtų gaminami ir į rinką patektų tik tinkami numatytai paskirčiai statybos produktai ir kad suprojektuotas bei pastatytas iš tokių statybos produktų statinys per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų savo paskirtį bei esminius statinio reikalavimus.

V. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SISTEMA

12. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai [6.1] yra privalomieji ir juos papildantys – savanoriškai taikomi:

12.1. Aplinkos ministerijos tvirtinti privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra statybos techniniai reglamentai. Jų reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas [6.1];

12.2. savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai yra statybos, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės (toliau – Statybos taisyklės), Lietuvos standartai, techniniai liudijimai. Jie tampa privalomi, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad taisykles, standartus, liudijimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.

13. Privalomieji ir savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų normavimo sritys, indeksai bei juos tvirtinančios institucijos nurodyti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė

PRIVALOMŲJŲ APLINKOS MINISTERIJOS TVIRTINAMŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ – STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ NORMAVIMO SRITYS, INDEKSAI, TVIRTINANČIOS INSTITUCIJOS

Pavadinimas Normavimo sritys Indeksas Tvirtina
Statybos techniniai reglamentai [6.1] Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos dalyvių pareigos ir teisės, statybos dalyvių bei viešojo administravimo subjektų tarpusavio santykiai, pareigos ir teisės organizuojant (gaunant, išduodant, tvarkant, rengiant dokumentus) statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, naujų statinių statybos, rekonstravimo ir remonto darbus, statinio statybos techninę priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, statinio griovimą. Statybos produktų atitikties įvertinimas. STR 1 Aplinkos ministerija
Įvairios paskirties, tipų ir techninių parametrų statinių projektavimas ir statyba; įvairios paskirties statinių esminių reikalavimų, saugos ir paskirties reikalavimų (tarp jų ir įrašomų iš normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų) techninės charakteristikos; Statybos produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, konstrukcijų, statinio elementų) techninės savybės bei charakteristikos. STR 2  
Statybos ekonomika. STR 3  

 

2 lentelė

Savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų normavimo sritys, indeksai, tvirtinančios institucijos

Pavadinimas Normavimo sritys Indeksas Tvirtina (priima)
Statybos taisyklės   [6.1] Statybinių tyrinėjimų, statinių, jų dalių, elementų, konstrukcijų, statybos produktų projektavimo, projektų bei statinio ekspertizės, statinio statymo bei naudojimo ir techninės priežiūros būdai, procedūros, praktikos nuostatos, kuriomis įgyvendinami statybos techninių reglamentų reikalavimai. ST Tvirtina parengusi ministerija, Vyriausybės įstaiga, valstybės institucija, juridiniai asmenys.
Lietuvos stan­dartai [6.1] Pagal Tarptautinę standartų klasifikaciją. LST Rengimo ir priėmimo tvarką nustato nacionalinė standartizacijos institucija.
Techniniai liu­dijimai [6.1] Tiekėjo savanoriškai inicijuotas statybos pro­dukto tinkamumo naudoti techninis vertinimas pagal statinio, kuriame numatyta šį produktą naudoti, esminius reikalavimus bei statybos produktų techninių reikalavimų nustatymas. TL Rengimo ir priėmimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
Metodiniai nurodymai, rekomendacijos [6.1] Projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus.   Projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka.

VI. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

14. Aplinkos ministerija pagal priskirtas normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis, esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninis parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases rengia:

14.1. perspektyvines (trimetes) normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos plėtros ir priežiūros programas, programų vykdymui reikalingų lėšų suvestines, valstybės valdžios institucijoms nustatytąja tvarka teikia dokumentus asignavimams gauti;

14.2. rengia ir tvirtina metinius normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūros, rengimo planus ir juos įgyvendina;

14.3. rengia Aplinkos ministerijos tvirtinamų normatyvinių statybos techninių dokumentų sąvadus.

15. Siūlymus dėl statybos techninių reglamentų ir kitų valstybei aktualių normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūrėjimo ar naujų rengimo teikia mokslo studijų institucijos, statybos specialistų visuomeninės organizacijos, projektavimo ir statybos įmonės, pavieniai mokslininkai bei specialistai, statybos valstybinę priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos.

16. Statybos techniniai reglamentai rengiami (peržiūrimi, keičiami, papildomi) valstybės biudžeto lėšomis.

VII. STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

17. Statybos techninių reglamentų projektų rengimo paslaugos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka [6.12].

18. Pagrindinės statybos techninių reglamentų rengimo nuostatos yra:

18.1. statybos techniniais reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, metodai bei procedūros, kurių būtina laikytis:

- statybos dalyvių ir valstybės institucijų, viešojo administravimo subjektų veikloje;

- tiekiant ir naudojant statybos produktus;

- atliekant statybinius tyrimus, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, remontuojant, pripažįstant tinkamais naudoti ir griaunant esamus statinius;

18.2. pirmiausia nagrinėjama tarptautinių, Europos organizacijų bei užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų perėmimo Lietuvos statybos techniniais reglamentais galimybė ir, jei ji yra, – taikomas šis statybos techninių reglamentų rengimo būdas;

18.3. esminiai statinio reikalavimai (vienas, keli ar visi) ir statinio techniniai parametrai pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases, statinio saugos ir paskirties reikalavimai įrašomi į statybos techninius reglamentus arba statybos techniniuose reglamentuose į juos nustatančius dokumentus pateikiamos nuorodos;

18.4. į statybos techninius reglamentus neįrašomi tie reikalavimai, kurie yra nesusiję su statinio sauga ir jo paskirtimi (pvz., technologinių ir energetikos įrenginių bei technologinių sistemų projektavimo, gamybos, montavimo);

18.5. statybos techniniu reglamentu nustatomas statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių liudijimų privalomas taikymas.

19. Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai

Statybos techniniai reglamentai Normavimo objektai Indeksai
STR 1             Bendrosios nuostatos (normatyviniai statybos techniniai dokumentai; statybos produktų atitikties įvertinimas bei „CE“ ženklinimas; ypatingi statiniai; nesudėtingi statiniai; statinių klasifikavimas; statybos rūšys; statinių ilgaamžiškumas ir kt.) 01
Atestavimas (statybos techninės veiklos pagrindinių veiklos sričių vadovų; projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių ir kt.) 02
Statybos produktai (deklaravimas; techniniai liudijimai ir kt.) 03
Statybiniai tyrinėjimai 04
Statinio projektas (projektavimo sąlygos; projektų rengimas ir tvirtinimas ir kt.) 05
Statinio projekto bei statinio ekspertizė 06
Statybos leidimas (naujo statinio statybai; statinio rekonstravimui; statinio remontui; nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams ir kt.) 07
Statinio statyba (statybos darbai; statybos darbų technologijos projektas; statinio konservavimas; statinio griovimas ir kt.) 08
Statinio statybos priežiūra (statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos sustabdymas ir kt.) 09
Statinio avarija (tyrimas; likvidavimas ir kt.) 10
Statinio pripažinimas tinkamu naudoti 11
Statinio naudojimas, priežiūra 12
Kiti aukščiau nenurodyti valstybės reguliuojami ir kontroliuojami objektai 14
STR 2      Bendrosios nuostatos (mechaninis atsparumas ir stabilumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; saugus naudojimas; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; civilinė sauga ir kt.) 01
Statinių paskirties reikalavimai (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją gyvenamieji bei negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai)    02
Statybos sklypas; aplinka 03
Statinio architektūra 04
Statinio konstrukcijos 05
Susisiekimo sistemos 06
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 07
Dujų tiekimas 08
Šildymas ir vėdinimas, šilumos tiekimas 09
Elektros tiekimas ir apšvietimas 10
Nuotolinis ryšys (telekomunikacijos) 11
Kiti statinio techniniai reikalavimai 12
STR 3 Investicijos 01
Kainodara 02

 

20. Statybos techninių reglamentų šifro struktūra turi būti tokia:

               

                                                         XXX  X.XX.XX:XXXX

              

          Statybos techninio reglamento         

             indeksas                                                                   Tvirtinimo metai

            
            
 

                            Objekto indeksas                             Dokumento numeris

            
            
 

21. Statybos techninius reglamentus tvirtina aplinkos ministras.

VIII. STATYBOS TAISYKLIŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

22. Statybos taisykles priima (tvirtina) ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės institucijos ar juridiniai asmenys [6.1]: statinių projektavimo, statinių statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonės, tiekėjai bei visų išvardytų įmonių asociacijos.

Bet kurio iš subjektų, nurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje, patvirtintas statybos taisykles, gavęs šio subjekto sutikimą raštu, turi teisę perimti kitas subjektas, prieš tai įteisinęs jas vadovo tvarkomuoju dokumentu [6.13].

23. Pagrindinės statybos taisyklių rengimo nuostatos yra:

23.1. statybos taisyklės turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams, nekeisti statybos techninių reglamentų reikalavimų, o nurodyti jų įgyvendinimo būdus ir metodus (nesukuriant naujų teisės normų);

23.2. statybos taisyklėmis siekiama statybos techninę veiklą vykdančiose įmonėse (organizacijose) įvesti optimalią tvarką:

23.2.1. įmonės valdyme;

23.2.2. santykiuose su užsakovais ir partneriais;

23.2.3. statybos procese;

23.2.4. statybos (darbų) kokybės valdyme;

23.2.5. kitose veiklos srityse;

23.3. statybos taisyklėse būtina atsižvelgti į:

23.3.1. priimtus Lietuvos standartus, techninius liudijimus, praktikos nuostatas ir kitus dokumentus;

23.3.2. naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas;

23.3.3. statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus;

23.4. esminius statinio reikalavimus, statinio saugos ir paskirties reikalavimus nustatančių dokumentų, statybos techninių reglamentų, kurie nustato statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės, žemės darbų, bendrųjų statybos darbų, specialiųjų statybos darbų, statinio vykdymo priežiūros, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir kt., nuostatos neperrašomos į statybos taisykles, o tiesiog pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus ir įmonės patvirtintame tvarkomajame dokumente nurodomas privalomas taikymas;

 23.5. už statybos taisyklių techninį lygį, jų taikymo pasekmes atsako jas patvirtinusi organizacija.

24. Statybos taisyklių šifro struktūra turi būti tokia:

    
 

                                    XX XXXXXXX.XX:XXXX

 Taisyklių indeksas                                                            Priėmimo metai

            
            
 

Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas                       Dokumento numeris                   

      pagal įmonių rejestrą                                

25. Statybos taisyklės tvirtinamos tvarkomaisiais dokumentais (įsakymais, potvarkiais ir kt.) [6.13].

IX. STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO IR STATYBOS TAISYKLIŲ BENDRIEJI SUDARYMO, IŠDĖSTYMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

26. Prie tvirtinimo įsakymo pridedamas statybos techninis reglamentas (statybos taisyklės) įforminamas A4 (210 x 297 mm) popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Viršuje lapo dešinėje pusėje rašoma dokumento tvirtinimo žyma. Žemiau – išilginiu centruotu būdu atskirose eilutėse didžiosiomis pajuodintomis raidėmis rašoma: normatyvinio statybos techninio dokumento rūšies pavadinimas, šifras, normuojamo objekto pavadinimas. Dokumento pavadinimas turi būti trumpas, tiksliai apibūdinantis normuojamą objektą [6.10]. Dokumentą sudaro:

26.1. bendruoju atveju – šie skyriai:

26.1.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

26.1.2. „NUORODOS“;

26.1.3. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

26.1.4. „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“;

26.1.5. REIKALAVIMŲ SKYRIAUS (skyrių) PAVADINIMAS (pavadinimai). Šis skyrius (skyriai) gali būti skirstomas į skirsnius;

26.1.6. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

26.2. jo tekste nurodyti priedai.

27. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai [6.9; 6.10]. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės skaitmenį. Tarp punkto ir papunkčio skaitmens bei po papunkčio skaitmens dedami taškai. Visų dokumento skyrių punktų numeracija yra ištisinė. Skyriai „BENDROSIOS NUOSTATOS“, „NUORODOS“, reikalavimų skyrius, „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ yra privalomosios statybos techninio reglamento dalys.

28. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrių ir priedų įforminimas:

28.1. Skyrius „BENDROSIOS NUOSTATOS“.

„BENDROSIOS NUOSTATOS“ yra pirmasis dokumento skyrius. Pavadinimas „BENDROSIOS NUOSTATOS“ bei visų kitų skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t.t.). Skyrius pradedamas nurodant normavimo objektą ar dokumento taikymo sritį.

Kai nurodomas normavimo objektas, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas taikomas ...“.

Kai apibrėžiama dokumento taikymo sritis, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas nustato (apibrėžia) ...“.

Statybos taisyklių skyriuje „BENDROSIOS NUOSTATOS“ taip pat pateikiami duomenys apie subjektą, kurio veiklos reikmėms bus taikomos statybos taisyklės: subjekto pavadinimas ir jo juridinis statusas, įregistravimo data ir registravimo pažymėjimo Nr., kodas, adresas, telefonas, faksas, trumpas kokybės valdymo sistemos aprašymas.

28.2. Skyrius „NUORODOS“.

Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, į kuriuos statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) tekste yra pateiktos nuorodos.

Pateikiami dokumentai numeruojami tęsiant skyriaus „Bendrosios nuostatos“ punktų numeraciją. Nurodomas dokumento žymuo, pavadinimas, informacijos šaltinis (skliausteliuose). Kai informacijos šaltinio nurodyti negalima, nurodoma dokumentą patvirtinusi institucija, tvirtinimo data ir įsakymo numeris. Dokumento tekste nuoroda – laužtiniuose skliausteliuose įrašytas dokumento punktas (papunktis) „NUORODŲ“ skyriuje.

28.3. Skyrius „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

Šiame skyriuje pateikiamos dokumento tekste vartotos sąvokos, kurių reikšmė nėra įtvirtinta įstatymuose arba kurios turi kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos dėstomos kaip punkto pastraipos ar papunkčiai; sąvokos paryškinamos.

28.4. Skyrius „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“.

Šiame skyriuje pateikiamas dokumente pavartotų žymenų ir sutrumpinimų sąrašas. Kai žymenų ar sutrumpinimų nedaug, šis skyrius nerengiamas, žymuo ar sutrumpinimas nurodomi (skliausteliuose) pirmą kartą pavartojus trumpinamą tekstą.

28.5. Reikalavimų skyrius (skyriai).

Šioje pagrindinėje normatyvinių statybos techninių dokumentų dalyje pateikiami normuojamo objekto reikalavimai, charakteristikos, nuorodos į kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.

Skyrius gali būti skirstomas į skirsnius, numeruojamus romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t.t.). Jeigu nėra dviejų lygių skirstymo, laikoma, kad dokumentas suskirstytas skyriais.

28.6. Skyrius „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

Šiame skyriuje nustatoma dokumento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp dokumento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka, statybos taisyklių leidybos, platinimo reikalavimai ir kt. Skyriaus teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

X. LIETUVOS STANDARTŲ, TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ, METODINIŲ NURODYMŲ, REKOMENDACIJŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

29. Statybos srityje taikomi Lietuvos standartai rengiami ir tvirtinami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5; 6.8].

30. Europos, tarptautiniai ir užsienio valstybių standartai perimami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos dokumentais nustatyta tvarka [6.8].

31. Techninius liudijimus tiekėjo (gamintojo) iniciatyva rengia Aplinkos ministerijos paskirta techninio įteisinimo įstaiga (VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras). Statybos produktų techninių liudijimų rengimo, tvirtinimo, registravimo, leidybos, platinimo ir taikymo tvarką nustato atskiras aplinkos ministro įsakymu patvirtintas statybos techninis reglamentas.

32. Metodiniai nurodymai, rekomendacijos – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus, rengiami ir tvirtinami šių įmonių ar institucijų nustatyta tvarka.

XI. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA

33. Naujai parengti ir patvirtinti normatyviniai statybos techniniai dokumentai peržiūrimi pagal nustatytą jų peržiūros periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

34. Peržiūros metu nustatoma, ar normatyvinius statybos techninius dokumentus reikia:

34.1. palikti galioti;

34.2. iš dalies pakeisti [6.3];

34.3. laikyti netekusiais galios.

35. Statybos techniniai reglamentai (statybos taisyklės) keičiami šio reglamento 14–28 punktuose nustatyta tvarka.

36. Jei statybos techniniame reglamente (statybos taisyklėse) pakeista daugiau kaip pusė jo punktų, dokumento šifre pakeičiami metai.

XII. TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS ORGANIZACIJŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ORGANIZACIJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEISINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA. ŠIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO, NEPERĖMUS JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

37. Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi (jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai (toliau – Užsienio dokumentai). Šie Užsienio dokumentai gali būti perimami:

37.1. statybos techniniais reglamentais, rengiamais Reglamento nustatyta tvarka ir tvirtinamais aplinkos ministro įsakymu;

37.2. Lietuvos standartais, rengiamais ir tvirtinamais Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5], [6.8];

37.3. esminius statinio reikalavimus nustatančiais dokumentais pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, tvirtinamais valstybės institucijų, kurioms priskirtas atitinkamo statinio normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas [6.7], vadovo įsakymu.

38. Užsienio dokumentai gali būti taikomi tiesiogiai, t.y. neperimant jų Lietuvos dokumentais šiais atvejais:

38.1. kai reikia nustatyti Lietuvos Respublikoje retai pasitaikančių statinių techninius reikalavimus ir todėl netikslinga rengti normatyvinius statybos techninius dokumentus;

38.2. kai dėl investicijos į statybą panaudojimo trumpų terminų nėra galimybės perimti 37 punkte nurodytų dokumentų;

38.3. kai Lietuvos Respublikoje nėra kai kurių paskirčių statinių techninius reikalavimus nustatančių dokumentų – iki tų dokumentų parengimo ir patvirtinimo.

Šių dokumentų tiesioginio taikymo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento 39 ir 40 punktuose.

39. Taikant Užsienio dokumentą tiesiogiai, statytojas (užsakovas) pateikia prašymą valstybės institucijai (toliau – Institucija), kuriai pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją priskirtas esminių statinio reikalavimų normavimas ar atitinkamo statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimas [6.7], [6.6], leisti taikyti Užsienio dokumentą (nurodomas dokumento pavadinimas užsienio ir valstybine kalbomis) projektuojant konkretų statinį. Jei projektuojama statinių grupė su skirtingos paskirties statiniais, prašymai pateikiami atitinkamoms valstybės institucijoms pagal statinio paskirties normavimo sritį [6.7]. Prie prašymo pridedama: Užsienio dokumento vertimas į valstybinę kalbą (Institucijai pareikalavus), statinio statybos pagrindimas ar projektiniai pasiūlymai. Jei jie nebuvo rengiami, pateikiami šie duomenys apie statinį: statinio pavadinimas, adresas, statinio pagrindiniai matmenys, statinyje numatomos veiklos aprašymas.

40. Institucija (Institucijos), jei reikia, suderinusi su kitomis valstybės institucijomis, kurių normavimo sričiai priskirtas atitinkamų esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases [6.6] ir statinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas [6.7], Institucijos vadovo įsakymu leidžia taikyti Užsienio dokumentą (jei reikia, nustatant taikymo sąlygas), projektuojant ir statant prašyme nurodytą statinį, arba raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie motyvus, dėl kurių Užsienio dokumento taikyti neleidžiama.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Aplinkos ministro įsakymai dėl statybos techninių reglamentų patvirtinimo skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ įstatymo nustatyta tvarka [6.4].

Aplinkos ministerija savo interneto tinklalapyje (www.am.lt) skelbia statybos techninių reglamentų projektus, jų tvirtinimo įsakymus, statybos techninių reglamentų sąvadus.

42. Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598) nustato, kad įregistruoti teisės aktų projektai, teisės aktai ar norminio pobūdžio dokumentai nelaikomi autorių teisių objektais.

43. Lietuvos standartų leidybos ir platinimo išimtinę teisę turi Lietuvos standartizacijos departamentas.

44. Statybos taisyklės, metodiniai nurodymai bei rekomendacijos leidžiamos ir platinamos juos patvirtinusių juridinių asmenų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=

 

Pasidalink: