ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Didžiausias dėmesys – modernizavimo projektų rengimo kokybei

Didžiausias dėmesys – modernizavimo projektų rengimo kokybei Didžiausias dėmesys – modernizavimo projektų rengimo kokybei

Didžiausias dėmesys – modernizavimo projektų rengimo kokybei. Siekdama, kad atnaujinimo (modernizavimo) projektai būtų rengiami kokybiškai, Aplinkos ministerija kartu su VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ (SPSC) ekspertais svarsto šių projektų rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos pakeitimus.

Vienas iš svarstomų pagrindinių pakeitimų – sudaryti galimybę techninio darbo projekto parengimą pirkti kartu su investicijų plano, kuriame, atsižvelgiant į namo būklę, planuojamos energinį efektyvumą didinančios priemonės, parengimu. Rangos darbai būtų perkami pagal parengtą projektą.

„Taip siekiama išvengti galimų rizikų, susijusių su skirtingų modernizavimo projekto dalių rengėjų klaidomis. Rengiant techninio darbo projektą labai sumažėtų rangovo galimybės daryti įtaką procesui“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Taip pat svarstomas atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengėjo kvalifikacijos reglamentavimo klausimas. Siūloma, kad investicijų planų rengėjui būtų keliami tokie pat kvalifikaciniai reikalavimai kaip ir techninio darbo projekto rengėjui.

Nuo kitų metų svarstoma keisti atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir šių paslaugų ir rangos darbų pirkimo aprašus. Projekto rengimo tvarkos apraše siūloma patikslinti projekto sudėties apibrėžimą suvienodinant jį su Statybos įstatymo nuostatomis. Pirmiausia būtų rengiamas investicijų planas. Kitos projekto dalys būtų rengiamos po to ir tik gavus savininkų pritarimą. Aplinkos ministerijos, SPSC specialistų ir apklaustų rinkos dalyvių įsitikinimu, tokie pokyčiai leistų pagerinti renovacijos proceso kokybę.

Kokybės užtikrinimui būtų pasitelkiama projektų atrankinė ekspertizė. Tokia ekspertizė būtų atliekama jau įgyvendinant projektą, tad nestabdytų procesų, o rezultatai turėtų įtakos tolimesniam projektuotojų dalyvavimui pirkimuose.

Siekdama užtikrinti tinkamą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimo kokybę, Aplinkos ministerija parengė rekomendacijas šių planų užsakovams. Šie specialistų parengti praktiniai patarimai leis išvengti dažniausiai pasitaikančių investicijų planų rengėjų klaidų ir užtikrins geresnę kokybę. Rekomendacijas galite peržiūrėti prisegtuke.

Priedai:

Rekomendacijas galite atsisiųsti čia.

BFL nuotr. / 2014-10-30. LR APLINKOS MINISTERIJA. Didžiausias dėmesys – modernizavimo projektų rengimo kokybei. Visuomenės informavimo skyrius. www.am.lt

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANŲ UŽSAKOVAMS SIEKIANT UŽTIKRINTI TINKAMĄ JŲ RENGIMO KOKYBĖS KONTROLĘ, REKOMENDACIJOSE, patvirtintose LR Aplinkos ministerijos, išvardintos šios rekomendacijos, modernizavimo projektų rengimo kokybės gerinimui:

,,Būdingi investicijų planų rengimo trūkumai:

- netinkamai įvertinama namo esama būklė (be vizualinės apžiūros ir duomenų patikrinimo vietoje) ir į siūlomų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketą įrašomos priemonės, nepagrįstos techniniais ir ekonominiais motyvais.

- pateikiami formalūs investicijų plano variantai, neturintys alternatyvinio aspekto (palyginamosios vertės);

- planuojamas investicijų dydis neužtikrina jų grąžos iš faktiškai sutaupomos energijos piniginės vertės.

Priimant parengtą investicijų planą, rekomenduojama:
1) įsitikinti, ar yra namo vizualinės apžiūros aktas, pridėta fotofiksacinė medžiaga, ar vykdant vizualinę apžiūrą dalyvavo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo atstovas, ar jis pasirašė aktą (kaip nustatyta Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo tvarkos aprašo (toliau – projektų rengimo aprašas) 17 punkte);

2) įsitikinti, ar investicijų plane nurodytos numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių techninės ir energinės savybės, darbų kiekis (kaip nustatyta projektų rengimo aprašo 19 punkte);

3) patikrinti, ar investicijų plane pateiktas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, ar pateikiami variantai turi alternatyvinę (palyginamąją) prasmę, ar viename iš variantų nustatytas termoreguliatorių ir šilumos apskaitos sistemos butuose ir kitose patalpose įrengimas (kaip nustatyta projektų rengimo aprašo 19 punkte);

4) patikrinti, ar investicijų plano priede pateikiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo kainos pagrindimas, nurodytas projektų rengimo aprašo 21 punkte;

5) patikrinti, ar investicijų plane pateikiamas preliminarus investicijų paskirstymas butų ir  kitų patalpų savininkams nurodant jiems tenkančią investicijų sumą, kredito sumą, kredito grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo mėnesinės įmokos dydį, išreikštą Lt/m2, kaip nustatyta projektų rengimo aprašo 24 punkte;

6) patikrinti, ar investicijų plane įvertintas investicijų ekonominis naudingumas, kaip nustatyta projektų rengimo aprašo 25 punkte, ar apskaičiuotas investicijų atsipirkimo laikas neviršija 20 metų laikotarpio;

7) įsitikinti, ar investicijų plano projektas viešai aptartas su namo butų ir kitų patalpų savininkais, ar atsižvelgta į viešojo aptarimo metu pateiktas butų ir kitų patalpų savininkų pastabas ir pasiūlymus, kaip numatyta projektų rengimo aprašo 26 punkte;

Prieš pasirašant investicijų plano priėmimo perdavimo aktą patikrinti, ar investicijų plano projektas suderintas su Būsto energijos taupymo agentūra;

Principingai vertinti investicijų plano rengimo sutartyje nustatytų sąlygų laikymąsi ir taikyti numatytas sankcijas;
Jei Investicijų plano įgyvendinimo procese išryškėja klaidos, kurios sutrukdė jo įgyvendinimo procesą techninio darbo projekto rengimo stadijoje, perkant ar vykdant rangos darbus, dėl kurių statytojai (butų ar kitų patalpų savininkai) patyrė nuostolius, teikti pretenziją investicijų plano rengėjui dėl žalos atlyginimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka."

Pasidalink: